Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

GENEL DESTEK PROGRAMI

Amaç: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek.

Kapsam: İşletmenin; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığıödemeler ve patent vekili giderlerive Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan; Marka Tescil Belgesi almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ve marka vekili giderleri desteklenmektedir. Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.

Kimler Yararlanabilir: KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.

Destek Miktarı ve Şekli: Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)'ndan alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir. Destek üst limiti 30.000 –TL olarak belirlenmiştir. Destek geri ödemesizdir.

Teşvik Başvurusu: Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

AR-GE ve İNOVASYON PROGRAMI

Amaç: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerini desteklemek.

Kapsam: İşletmenin; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ve Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) yetkilendirilmiş patent vekillerine yapılan ödemeler desteklenmektedir.

Kim Yararlanabilir: KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.

Destek Miktarı ve Şekli: Destek kapsamındaki giderlerin %75'i desteklenmekte olup, destek üst limiti 20.000 TL'dir. Destek geri ödemesizdir.

Teşvik Başvurusu: Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Amaç: Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projeleri desteklemek.

Kapsam: İşletmenin; kira giderleri, projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel giderleri, test, analiz ve laboratuarekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri desteklenmektedir.

Kim Yararlanabilir: Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış (Ar-Ge ve İnovasyon Projesini başarıyla tamamlamış) buluş ve fikirlerin sahipleri bu desteklerden yararlanabilirler. Ar-Ge ve İnovasyon Projesinin tamamlandığı günden itibaren 1 (bir) yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurusu yapılmalıdır.

Destek Miktarı ve Şekli: Kira Desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75'i desteklenmekte olup, destek üst limiti 18.000 TL'dir. Destek geri ödemesizdir. Personel Gideri Desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75'i desteklenmekte olup, destek üst limiti 150.000 TL'dir. Destek geri ödemesizdir. Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75*'i desteklenmekte olup, bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 500.000 TLolmak üzere toplam 650.000 TL'dir. (*Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği'ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına% 15 (onbeş) ilave edilir).

Teşvik Başvurusu: Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.